LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Dôvodovej správe k čl. I bod 8
Dátum vytvorenia: 02.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame definovať čo sa rozumie pod dokladom o výbere zhotoviteľa stavby, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní uvedený pojem nepozná. Uvedeným dokladom môže byť napr. informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejného obstarávania podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo zápisnica o vyhodnotení ponúk podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.