LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Čl. I bod 8
Dátum vytvorenia: 02.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Bod 8.37 odporúčame preformulovať nasledovne: „8.37. doklad o výbere zhotoviteľa a o postupe verejného obstarávania v prípade obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), f) a § 10 ods. 9 zákona“.
Odôvodnenie: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa v ustanovení § 29 pojem „nadlimitné postupy vo verejnom obstarávaní“, medzi ktoré patrí napr. verejná súťaž, užšia súťaž atď. a obdobne v prípade podlimitných zákaziek sa používa pojem „postup vo verejnom obstarávaní“. Z uvedeného dôvodu je slovné spojenie „spôsob verejného obstarávania“ vhodné nahradiť pojmom používaným v zákone o verejnom obstarávaní.