LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 7
Dátum vytvorenia: 31.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame formulovať novelizačný bod nasledovne:
"7. V prílohe č. 1 bod 8.28. znie:
"8.28. platný program rozvoja bývania obce alebo platný program hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce".".
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa alternatívne predkladá jeden alebo druhý dokument, malo by byť jednoznačné, že oba musia byť platné. Z hľadiska podania žiadosti má prednostný právny význam atribút platnosti dokumentu.