LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I
Dátum vytvorenia: 31.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame
- v bodoch 2 až 6, 9 a 10 v citáciách novelizovaných ustanovení prílohy opatrenia, vypustiť slovo "v" a slovo "sa" vložiť za citáciu novelizovaného ustanovenia,
- v bode 7 v citácii novelizovaného ustanovenia prílohy opatrenia vypustiť slovo "v"; z legislatívno-technických pokynov vyplýva, že citáciu novelizovaného ustanovenia treba uviesť vcelku bez ohľadu na úroveň členenia textu predpisu.