LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 10.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu – 3. kapitola, posledný odsek: Odporúčame posledný odsek preformulovať nasledovne: „V záujme efektívnej a včasnej komunikácie a prijímania rozhodnutí v oblasti civilného núdzového plánovania a plánovania použitia ozbrojených síl je potrebné zabezpečiť odborný personál z MV SR, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstva hospodárstva, ministerstva životného prostredia a ÚV SR na manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network. Najneskôr do roku 2020 sa odporúča zabezpečiť inštaláciu prostriedku NATO Secret Wide Area Network aj v týchto rezortoch.“.
Odôvodnenie: Predmetnú úpravu navrhujeme s cieľom zabezpečenia úloh v rámci cvičenia NATO CMX 2017 v súčasných podmienkach. Zároveň navrhujeme riešiť inštaláciu ďalších prostriedkov NATO Secret Wide Area Network v Slovenskej republike na príslušných rezortoch najneskôr do roku 2020.