LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia - bod B.6.
Dátum vytvorenia: 10.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zmeniť znenie úlohy nasledovne „personálne zabezpečiť manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network inštalovanom v Slovenskej republike;“. Zároveň odporúčame zmeniť termín splnenia tejto úlohy do 28. februára 2017. Odôvodnenie: Ide o spresnenie úlohy, nakoľko predpokladáme, že cieľom tejto úlohy je v príslušných rezortoch zabezpečiť personál spĺňajúci podmienky na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami cudzej moci a s oprávnením na prístup do niektorého z prostriedkov NATO Secret Wide Area Network inštalovaných v Slovenskej republike tak, aby mohol plniť úlohy počas cvičenia NATO CMX 2017. Pôvodne navrhované znenie by znamenalo inštaláciu ďalších prostriedkov NATO Secret Wide Area Network v Slovenskej republike, s čím je spojené adekvátne finančné zabezpečenie v rozpočte príslušného rezortu, príprava chránených priestorov, vyčlenenie komunikačných prostriedkov a dodanie certifikovaných technických prostriedkov, čo považuje Úrad vlády SR v navrhovanom termíne za nereálne. Zmenu termínu úlohy navrhujeme zosúladiť s plánovaným termínom uskutočnenia cvičenia, čo je marec 2017.