LP/2016/886 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva financií SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/018277/2016-75
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál je predmetom rokovania pracovnej skupiny Rady EÚ
Posledná zmena: 28.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/886
Dátum začiatku MPK: 19.09.2016
Dátum konca MPK: 27.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 27.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)