LP/2016/834 Akčný plán rozvoja okresu Rožňava

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 07444/2016/BA10-SRR/51521-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Okres Rožňava bol 15. decembra 2015 v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Následne bol pripomienkovaný Rozvojovou radou okresu Rožňava v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Rožňava, predstaviteľmi miestnych akčných skupín, predstaviteľmi podnikateľského sektora, vrátane škôl a štátnej správy v zastúpení Okresného úradu Rožňava a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava s podporou tímu expertov pod gesciou splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov.
Posledná zmena: 09.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/834
Dátum začiatku MPK: 25.08.2016
Dátum konca MPK: 02.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.09.2016
Ukončenie štádia: 09.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017