LP/2016/818 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2016/002369
Podnet: Predmetný návrh riadneho predbežného stanoviska bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o nelegislatívny materiál.
Posledná zmena: 07.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/818
Dátum začiatku MPK: 12.08.2016
Dátum konca MPK: 22.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)