LP/2016/796 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 1
Dátum vytvorenia: 09.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
str. 74 bod 6.3.3. v stĺpci Odpočet vypustiť vetu „V rámci uskutočnených pracovných rokovaní s MŠVVaŠ SR nedošlo k nájdeniu konsenzu v riešení predmetnej úlohy, úloha sa nerealizovala.“ 
Dôvod: Tvrdenie nie je pravdivé. MŠVVaŠ SR podľa vládou SR schváleného Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015 uznesenie vlády SR č. 522/2011 v opatrení č. 6.3. Zlepšiť informovanosť o špeciálnom školstve nebolo za plnenie tejto úlohy zodpovedné a ani ako spolupracujúci subjekt nebol uvedený. ÚSVRK v tejto veci MŠVVaŠ SR neoslovoval. Úloha bola prijatá so zámerom rozvinúť aktivity mimovládnych organizácii v spolupráci s ÚSVRK v tejto oblasti so zameraním len na deti a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a nie pre všetky deti so ŠVVP. 
Okrem toho MŠVVaŠ SR už v čase prijímania tejto úlohy malo zabezpečený informovaný súhlas k prijatiu žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je riešený v tlačive 428 MŠVVaŠ SR Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole ako nutnú podmienku k prijatiu dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP podľa §11 ods. 9 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. 
MŠVVaŠ SR sa s problematikou informovaného súhlasu zaoberalo a  v roku 2015 zredukovalo toto tlačivo na 4 strany. 
V súčasnosti v platnom tlačive je uvedené:
„Rodič/zákonný zástupca bol oboznámený s výsledkami diagnostických vyšetrení a s možnosťami výchovy a vzdelávania podľa § 94 alebo § 103 až § 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol poučený o rozdieloch, výhodách a nevýhodách a ďalších osobitostiach (počty detí/žiakov v triedach, získané vzdelanie, individuálne vzdelávacie programy, prijímanie žiakov s mentálnym postihnutím do odborných učilíšť alebo praktických škôl a pod.) výchovy a vzdelávania detí alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov s intelektovým nadaním. 
Vyjadrenie rodičov/zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka:
Súhlasím – nesúhlasím s návrhom na vzdelávanie v špeciálnej škole, špeciálnej materskej škole.
Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním v špeciálnej triede materskej školy, základnej školy, strednej školy.
Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním formou školskej integrácie (t. j. so vzdelávaním v „bežnej“ triede materskej školy, základnej školy, strednej školy).
Vyhlasujem, že som bol s poučením náležite oboznámený a obsahu poučenia som porozumel.“