LP/2016/796 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 09.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Str. 15, kapitola 3.2.2. „Programové obdobie 2007 – 2013“, tabuľka  – navrhujeme verifikovať počet projektov s priamou podporou HP MRK k 31.12.2015 v rámci OPV – údaje RO OPV hovoria o 101 projektoch v rámci OPV, predložený materiál hovorí o 102 projektoch. V závislosti od korektného údaja navrhujeme overiť aj údaje o projektoch OPV v rámci celej kapitoly vrátane údajov o zazmluvnenej a čerpanej sume.