LP/2016/777 Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli odporúčame:
a) na strane 1 pri zavedení skratky Poradný výbor k RDNM používať malé písmeno p a takto ju v celom texte používať,
b) na strane  1 v piatom odseku nahradiť nesprávny pád slova „ktorým“ správnym gramatickým pádom „ktorou“ (...rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy, ktorou bol...“),
c) v celom texte odstrániť čiarku pred slovom „vrátane“ (napríklad stranách 3 a 7),
d) na strane 6 nahradiť nespisovný výraz „za účelom“ spisovným ekvivalentom „s cieľom“  (... v trestom konaní s cieľom riadneho vyšetrenia...),
e) na strane 7 v prvom odseku vo štvrtom bode nahradiť nenáležitú predložku „pre“ správnou predložkou „na“ (... legislatívneho rámca na používanie menšinových jazykov...),
f) na strane 7 nahradiť anglický výraz „follow-up“ slovenským ekvivalentom, napríklad: „nadväzujúci/následný“ (seminár) – anglický výraz možno použiť v zátvorke.