LP/2016/777 Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame na strane 3 vlastného materiálu na konci prvého odseku za slová "ochranou používania menšinových jazykov" vložiť tento text: „Poradný výbor vo svojom posudku uznal, že Slovenská republika má v súčasnosti komplexnú legislatívu zabezpečujúcu používanie jazykov národnostných menšín a z tohto dôvodu sa už v 4. monitorovacom kole nenavrhujú v rezolúcii ministrov Rady Európy nijaké odporúčania vo vzťahu k jazykom národnostných menšín.“