LP/2016/766 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/016339/2016-652
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/766
Dátum začiatku MPK: 20.07.2016
Dátum konca MPK: 02.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)