LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ITAS (IT Asociácia Slovenska)
Pripomienka k: Nový bod:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V § 66 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„Prevodom alebo prechodom vlastníctva verejnej siete alebo jej súčasti na iný podnik, oprávnenia podľa odseku 1 písm. a), ktoré vznikli vo vzťahu k prevádzanej verejnej sieti alebo jej súčasti, prechádzajú na nadobúdateľa verejnej siete alebo jej súčasti.“
Ďalšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť osobitnú úpravu o prechode zákonného vecného bremena v prípade, že dôjde k prevodu/prechodu vlastníctva siete.