LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 98
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam jednoznačnejšie a presnejšie definovať konkrétne konania, ktoré sú priestupkom alebo správnym deliktom, a za ktoré sa ukladá  pokuta a vypustiť duplicitný úvodný text, totožný s navrhovaným ustanovením § 54 ods. 1. Odôvodnenie: V navrhovanom znení § 54 ods. 1 je uvedené, že „ak orgán dozoru pri výkone zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené v tomto zákone alebo určené v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii, povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplní povinnosti jemu uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uloží mu tieto sankcie“. Podľa navrhovaného znenia § 55 a 56 sa vyššie uvedeným konaním subjekt vždy dopustí priestupku alebo správneho deliktu, so stanovenými sadzbami pokút za konkrétne konanie. Nie je jasné v akých prípadoch bude orgán dozoru ukladať nepeňažné sankcie. Zároveň navrhujem znížiť hornú hranicu pokuty za správny delikt v prípade propagácie na 30 000 eur. Odôvodnenie: navrhovaná horná hranica 500 000 eur je za uvedené konanie vzhľadom k jeho spoločenskej škodlivosti neúmerná a neadekvátna.