LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl. I body 26 až 30
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
dporúčam doplniť do § 19 všetky postupy a požiadavky súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier na základe všeobecných licencií. Navrhované zmeny neriešia komplexne problematiku postupov orgánov štátnej správy ani subjektov pri oznamovaní prevádzkovania hazardných hier na základe všeobecných licencií a zmien v týchto oznámení. Ponecháva tak priestor pre rôzne výklady a zvýšenú administratívnu záťaž pre subjekty. Ani z odôvodnenia nie je jasné aké majú byť nové pravidlá a požiadavky pre subjekty „prihlasujúce sa“ ku všeobecnej licencii, alebo prevádzkujúce na jej základe, v porovnaní so súčasnými. V súčasnosti sú niektoré úkony orgánu verejnej moci definované vo všeobecnej licencii, ktorá nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, ale individuálnym právnym aktom, ktorý nemá normatívny charakter a nie je prameňom práva. Zároveň je potrebné čiastočne zrovnoprávniť postupy a spôsob platenia poplatkov s individuálnymi licenciami, pri ktorých sa platí správny poplatok pri každej zmene a je jasne určené ako sa pri zmene postupuje.