LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 10 až 13
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam zmeniť štruktúru orgánov v navrhovanom § 10 a vrátiť tam aj Finančné riaditeľstvo s určením kompetencií, ktoré sú navrhované v § 11. Odôvodnenie: Finančné riaditeľstvo SR je orgánom štátnej správy a vykonávanie dozoru je jeho kompetenciou. Nezávislosť, na ktorú sa predkladateľ odvoláva v dôvodovej správe je v Ústave SR jednoznačne zadefinovaná a priradená konkrétnym inštitúciám a Finančné riaditeľstvo medzi nimi nie je a nie je ani ústredným orgánom štátnej správy. V rámci zefektívnenia výkonu štátnej správy zároveň odporúčam presunúť z Ministerstva financií na Finančné riaditeľstvo nielen dozor ale aj udeľovanie a vydávanie licencii. Ministerstvo by tak ostalo iba koordinačným a legislatívnym orgánom v oblasti hazardných hier, kontrolným orgánom nad dodržiavaním postupov podľa tohto zákona Finančným riaditeľstvom a odvolacím orgánom pre Finančné riaditeľstvo v správnom konaní. Uvedené by čiastočne vykompenzovalo potrebu zvýšenia personálnych kapacít na Finančnom riaditeľstve, ktorá takisto nie je dostatočne vyčíslená v doložke vplyvov.