LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hazoš, Bystrík, Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 2:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhované ustanovenie § 1 ods. 3 odporúčam vypustiť. Odôvodnenie: Ustanovenie je zbytočné a nezmyselné, pretože územná platnosť zákonov vyplýva zo zásady teritoriality v medzinárodnom práve a nemožno ju svojvoľne rozširovať či spresňovať ako sa uvádza v dôvodovej správe. Zároveň nositeľmi práv a povinností, ktoré určuje zákon, nie sú hazardné hry ako také ale fyzické a právnické osoby. Podľa zásady teritoriality štát je oprávnený vykonávať právomoc na svojom území, tak i mimo svojho územia, pokiaľ ide o loď alebo iné plavidlo, lietadlo alebo iný vzdušný prostriedok registrovaný v danom štáte. Túto právomoc môže uplatňovať ako na svojich občanov, tak na cudzích štátnych príslušníkov, alebo osôb bez štátnej príslušnosti, pokiaľ sa nachádzajú na jeho území, registrovanom plavidle alebo vzdušnom dopravnom prostriedku. Jurisdikcia podľa medzinárodného práva je v úzkom vzťahu s pojmom štátnej suverenity a otázkou medzinárodného práva sa stáva vtedy, keď štát, horlivý presadzovať svoje suverénne záujmy za hranicami, prijíma zákony, ktoré upravujú nie celkom domáce otázky. Výkon jurisdikcie obmedzený na teritórium štátu, ktorý sa tohto výkonu domáha, pokiaľ mu to výslovne nepovoľuje znenie nejakej medzinárodnej zmluvy alebo pravidlo obyčajového medzinárodného práva. Štát môže vykonávať jurisdikciu v akejkoľvek záležitosti, aj bez toho, aby to priamo povoľovala norma medzinárodného práva, iba pokiaľ bude tuto jurisdikciu vykonávať v rámci svojho vlastného územia. Podľa vyššie uvedeného teda nie je možné vymáhať dodržiavanie zákona o hazardných hrách na území iného štátu, subjektmi, ktoré nemajú s územím SR žiadnu spojitosť. Otáznou je preto aj vymožiteľnosť rozhodnutí v konaniach voči zahraničným subjektom a efektivita takýchto konaní.