LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 61 (§ 35 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam štvrtú vetu „Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni prítomná počas celého prevádzkového času herne“ nahradiť vetou „Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni  a prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v inom zariadení  je povinný v priestore prevádzkovania hazardnej hry zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni alebo v inom zariadení  na základe  licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni , alebo v inom zariadení prítomná počas celého prevádzkového času.“. Súčasne odporúčam vetu na konci „Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru má právo na uvedené účely požadovať predloženie preukazu totožnosti.“ nahradiť vetou : „Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný na uvedené účely požadovať predloženie preukazu totožnosti, tým nie je dotknuté právo orgánu dozoru pri plnení úloh dozoru požadovať predloženie preukazu totožnosti od všetkých osôb  prítomných v herni alebo v inej prevádzke.“.

Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sledujem zvýšenie ochrany kategórie osôb zapisovaných do registra vylúčených osôb v novo navrhovanom ustanovení § 35a návrhu zákona, a súčasne aj rodinných príslušníkov týchto osôb, osobitne aj s prihliadnutím k realizovaným úlohám vládnej politiky  v rámci vlastnej pôsobnosti v komparácií na rozsah úpravy základných pojmov v § 2. Súčasne navrhovanou zmenou aj v prepojení na sankčné ustanovenia navrhovanej právnej úpravy považujem za potrebné precizovať proces preukazovania totožnosti tak ako zo strany prevádzkovateľa, ako aj zo strany orgánu dozoru tak, aby boli zabezpečené všetky ciele sledované navrhovanou právnou úpravou a zodpovedali potrebám reálnej právnej praxe. Uvedený režim zrovnoprávňuje súčasne  identifikačnú povinnosť hráča pri oboch typoch hier, teda zakladá rovnaké povinnosti ako pri hrách prevádzkovaných na diaľku.