LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 19. K čl. I bodu 25 (§ 15b ods. 4)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vetu za bodkočiarkou preformulovať tak, aby bolo jednoznačné, ako má orgán dozoru postupovať, ak elektronická adresa dozorovaného subjektu nie je na webovom sídle uvedená. Pri povinnom používaní elektronických schránok právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi na doručovanie informácií a dokumentov pri elektronickom výkone verejnej správy od 1.8.2016 sa javí úprava odseku 4 z pohľadu celého právneho poriadku (viď napríklad aj § 105 ods. 2 Civilného sporového poriadku) ako nesystematická. Pre vytváranie špeciálneho režimu doručovania nevidíme dôvod.