LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 12. K čl. I bodu 23 (§ 14 ods. 4)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v § 14 ods. 4 doplniť písmeno m) v znení:

„m) hlavnému kontrolórovi športu, ak ide o športovú organizáciu zapísanú v registri právnických osôb v športe.“.
 
Vzhľadom na postavenie a pôsobnosti hlavného kontrolóra športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 60 a 61), navrhujeme, aby sa za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť nepovažovalo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti hlavnému kontrolórovi športu.