LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 7. K čl. I bodu 19 .§ 12 písm. h) a § 3 ods. 4 písm. a).
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V súlade s terminológiou zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. navrhujeme písmeno h) preformulovať a rozdeliť na dve písmená v znení:

„h) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú propagačné súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ods. 4 až 6 a

i) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové súťaže, okrem súťaže podľa osobitného predpisux).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
„x) § 3 písm. g) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Vzhľadom na to, že v zákone č. 171/2005 Z. z. nie je presne definovaný pojem „športová súťaž“ môže vzniknúť pochybnosť, kto je dozorovaným subjektom. Športové organizácie definované v zákone č. 440/2015 Z. z. organizujú športovú súťaž na základe presne stanovených pravidiel spravidla schválených medzinárodnou športovou organizáciou bez možnosti zámeny s akoukoľvek hazardnou hrou. Za účelom spresnenia množiny dozorovaných subjektov navrhujeme vyňať z navrhovaného ustanovenia § 12 písm. h) športové organizácie zapísané v registri právnických osôb v športe, ktoré nie sú prevádzkovateľmi stávkových hier.