LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 4. K čl. I bodu 17 (§ 10 ods. 5)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na to, že aplikáciou ustanovenia § 10 ods. 5 obec zasahuje do základného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), takéto obmedzenie sa môže uplatniť podľa čl. 35 ods. 2 ústavy iba na základe zákona a v súlade so zákonom ustanovenými podmienkami uplatnenia základného práva pokojne užívať svoj majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy v spojení s ľudským právom priznaným v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských a základných slobôd, odporúčame doplniť existujúcu právnu úpravu tak, aby sa dosiahol stav, že pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 bude obec povinná preukázateľne prešetriť opodstatnenosť petície s prihliadnutím na to, či skutočne v obci dochádza opakovane k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. V praxi pomerne často dochádza k otázkam a dopytom, či je potrebné aj reálne preskúmať a prešetrovať petíciu z pohľadu narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier alebo postačuje konštatovanie, ktoré nebolo spochybnené. Navrhujeme z tohto dôvodu zaviesť do zákona princíp jednoznačnosti výkladu tohto ustanovenia. Z hľadiska právnej istoty dotknutých subjektov by nebolo vhodné, aby dochádzalo k napádaniu a spochybňovaniu všeobecne záväzných nariadení obce podľa § 10 ods. 5 pre nedodržanie zákonných podmienok na spísanie petície.