LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 102 (§ 58m)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 102 (§ 58m) sa v odseku 8 za slová „prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa“ dopĺňa čiarka a slová „ak osobitný predpis 11a) neustanovuje inak,“, za slová „najneskôr do 31. decembra 2017“ sa dopĺňa bodkočiarka a slová „za týmto účelom ministerstvo vydá bezodkladne prevádzkovateľom hazardnej hry súhlas na prevod finančnej zábezpeky z účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.“, v odseku 10 sa za slová „herný plán“ dopĺňajú slová „formou dodatku alebo iným spôsobom“ a dopĺňa sa odsek 20, ktorý znie:

„(20) Národná lotériová spoločnosť je oprávnená prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu do uplynutia doby platnosti licencie udelenej podľa doterajších predpisov.“. Odôvodnenie: Prevádzkovatelia hazardnej hry a žiadatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, sú povinní previesť túto finančnú zábezpeku na účet daňového úradu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné doplniť do ustanovenia povinnosť ministerstva vydať prevádzkovateľom hazardnej hry súhlas na prevod finančnej zábezpeky. V prípade, ak prevádzkovatelia hazardných hier už majú platný herný plán, z dôvodu úspory nákladov sa navrhuje, aby úprava herného plánu mohla byť realizovaná formou dodatku, ktorý bude plne reflektovať zmeny požadované zákonom. Z dôvodu vyňatia hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria sa navrhuje prechodne upraviť dobu platnosti licencie udelenej národnej lotériovej spoločnosti na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu a to tak, aby doterajšie práva národnej lotériovej spoločnosti prevádzkovať hazardné hry na internete ostali zachované.