LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: bodu 70 ods. 5
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K Čl. I bodu 70  ods. 5
Navrhujeme preformulovať ustanovenie tak, aby zohľadňovalo existenciu údajov v štátnych registroch, v ktorých údaje o diagnostikovaných chorobách FO sú, resp. budú. Táto pripomienka je obyčajná. 
Návrh formulácie:
„.... Túto povinnosť je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný plniť až do času, kým správca registra nezabezpečí automatizované získavanie údajov z registra podľa osobitného predpisu xx). O tejto skutočnosti správca bezodkladne informuje každého prevádzkovateľa hazardných hier. xx) Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Odôvodnenie:
Údaje o diagnostikovaných chorobách sú obsahom registra, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva a preto navrhujeme počítať aj s možnosťou automatického zákazu pre tento typ osôb, akonáhle sa ocitnú v tejto evidencii, resp. im bude diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. Ide o podobnú konštrukciu ako pri fyzických osobách, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, ktoré budú podľa navrhovaného znenia automaticky vylúčený z hazardu.