LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: Nový ods. - § 66 ods. 2
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Dopĺňa sa nový § 66 ods. 2, ktorý znie: 
„Vo verejnom záujme je najmä:
a) poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejných sietí a verejných služieb  v celoštátnom rozsahu, 
b)  inovácie pevných, mobilných alebo iných rádiových verejných sietí a verejných služieb, 
c) poskytovanie služieb na individuálnym povolením pridelených frekvenčných pásmach v celoštátnom rozsahu, 
d) poskytovanie prepojenia verejných sietí v celoštátnom rozsahu,
e) plnenie povinnosti  univerzálnej služby.“
Ďalšie odseky sa prečíslujú.

Odôvodnenie:
V praxi sa dlhodobo potvrdzuje, že nedostatok vymedzenia verejného / všeobecného záujmu je pre budovanie nových a inovácie existujúcich sietí likvidačný. SR sa zaviazala k plneniu politických cieľov EÚ (Europa 2020, Digital Agenda for Europe) a ich naplnenie nie je možné bez inovácií a budovania najmä vysokorýchlostných sietí. Zámerom je,  aby každý podnik, ktorému boli pridelené licencované frekvencie (obmedzené neobnoviteľné zdroje) a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje (§2 ods. 4 ZEK) verejnú sieť (§ 2 ods. 1 a 2 ZEK) a/alebo verejne služby (§ 3 ods. 1 a 2 ZEK) bol legitímne posudzovaný tak, že pri výstavbe, údržbe a inováciách sietí koná  vo verejnom záujme. Štát má mať záujem na tom, aby obmedzené zdroje boli využiteľné efektívne a pre čo najširšiu verejnosť. Pri fixnej sieti (§ 2 ods. 2 ZEK) by malo byť kritériom poskytovanie verejnej telefónnej služby (§ 3 ods. 2 ZEK), univerzálnej služby (§ 50 a nasl. ZEK) a veľkoobchodné prepojenie siete s iným  podnikom (§ 27 ZEK), pretože verejný záujem je daný potrebou prepojiť siete a umožniť ukončovať volania z iných sietí všetkým zákazníkom (t.j. aj zákazníkom iných podnikov). 
Cieľom nie je konečný výpočet činností, sietí a/alebo služieb vo verejnom záujme, ale práve z dôvodov objektívnosti a nediskriminácie zadefinovanie prípadov, kedy možno bez ďalšieho dokazovania hovoriť automaticky o verejnom záujme.  Popritom ostáva zachovaný  priestor aj pre iné činnosti, siete alebo služby, pri ktorých by mal byť verejný záujem preukazovaný ad hoc.