LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 57
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 57 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
„(6) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa nevzťahujú osobitné predpisy.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: 
V súvislosti s navrhovanou úpravou dochádza k zavedeniu početných povinností pre dozorované subjekty za účelom výkonu dozoru v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ich zhromažďovaním či uchovávaním (najmä overovanie totožnosti osôb). Vyššie uvedené skutočnosti majú za následok kolíziu s osobitným predpisom, ktorým je v tomto prípade Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.). Z tohto dôvodu sa navrhuje na ustanovenia tohto zákona nevzťahovať Zákon o ochrane osobných údajov.