LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 98 (§ 54 odsek 5)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 98 (§ 54 odsek 5) odsek 5 znie:  
„Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu dozoru. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, orgán dozoru je povinný udeliť písomný súhlas podľa predchádzajúcej vety bezodkladne, najneskôr do 3 dní, od preukázania odstránenia nedostatkov prevádzkovateľom. Orgán dozoru je povinný zapečatenie výherného prístroja alebo iného zariadenia a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo obci, ktoré individuálnu licenciu prevádzkovateľovi hazardnej hry udelili.“. Odôvodnenie: k dôvodom zmeny viď bližšie prechádzajúcu pripomienku k § 54.