LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 98 (§ 54)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 98 (§ 54) sa v odseku 1 vypúšťa písmeno d), doterajšie písmená „e) a f)“ sa označujú ako písmená „d) a e)“, odseky 3 a 4 znejú :
„(3) Ministerstvo môže na základe podnetu orgánu dozoru pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry v herni, kasíne alebo pobočke stávkovej kancelárie, ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistil nedostatky spočívajúce v opakovanom porušovaní tohto zákona alebo podmienok licencie, a ktoré prevádzkovateľ neodstránil v primeranej lehote určenej orgánom dozoru.

(4) Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry podľa odseku 3 je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry.“. Odôvodnenie: V snahe predchádzať neopodstatnenému pozastaveniu prevádzkovania hazardných hier na základe zistenia orgánu dozoru sa navrhuje vyňať pozastavenie prevádzkovania hazardných hier z ustanovení o sankciách a toto opatrenie vymedziť ako predbežné opatrenie. Pôvodne navrhované riešenie je značne nekoncepčné, nakoľko pozastavenie prevádzkovania nie je sankciou ale svojou administratívno-právnou povahou predbežným opatrením.

Cieľom navrhovanej zmeny je najmä vylúčiť možnosť korupčného správania pracovníkov orgánu dozoru a podriadiť rozhodovanie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry pod proces, ktorý dôsledne posúdi opodstatnenosť takéhoto opatrenia. Zastávame názor, že len povoľujúci orgán môže pozastaviť činnosť. Zároveň je dôležité upozorniť, že v súčasnej dikcii zákona nie je definované aké závažné porušenie zákona, licencie alebo herného plánu môže viesť k pozastaveniu činnosti, z tohto dôvodu môže ísť o subjektívne rozhodnutie pracovníka orgánu dozoru (napr. môže pozastaviť činnosť za nesprávne vyvesený herný plán na pobočke prevádzkovateľa kurzových stávok). Zároveň zastávame názor, že pozastaviť prevádzku hazardnej hry možno len pre konkrétnu pobočku stávkovej kancelárie, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k pozastaveniu prevádzkovania celého prevádzkovateľa hazardných hier vrátane všetkých pobočiek a internetu, čo by mohlo mať za následok nevyčísliteľný dopad na štátny rozpočet.