LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 36
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 36 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
„(6) Zloženie finančnej zábezpeky sa nevyžaduje, ak žiadateľ disponuje platnou individuálnou licenciou, požiadal o udelenie licencie na ten istý druh hazardnej hry a u daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa alebo daňového úradu podľa osobitného predpisu11a) má zloženú finančnú zábezpeku v plnej výške podľa odseku 4.“. Odôvodnenie: Z dôvodu absencie právnej úpravy týkajúcej sa prípadov, keď prevádzkovateľ chce pokračovať v prevádzkovaní tej istej hry, na ktorú mu končí platnosť individuálnej licencie, je dôvodné upraviť tento mechanizmus a tým predchádzať povinnosti zložiť novú finančnú zábezpeku.