LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 70 (§ 35a)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 70 (§ 35a) sa v odseku 1 slová „§ 3 ods. 2 písm. b) až f) a i) a § 4 ods. 3 písm. d).“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 6 tretej vety.“, v odseku 4 druhá veta sa vypúšťajú slová „alebo o ich vylúčenie požiadala ich blízka osoba“, v odseku 5 prvá veta sa vypúšťajú slová „alebo o jej vylúčenie požiada blízka osoba“, v odseku 5  druhá veta znie: „Ak blízka osoba požiada správcu registra o vylúčenie z účasti na hazardných hrách podľa odseku 2 písm. c), je povinná predložiť písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov podľa odseku 3 písm. a), b) a d)  aj doklad o diagnostikovanej chorobe patologického hráča.“, v odseku 5  tretia veta za slová „eviduje vyhlásenie“ sa vkladajú slová „a správca registra eviduje vyhlásenie a“ a slovo „prvej“ sa nahrádza slovom „predchádzajúcej“, v odseku 8 sa za slová „vylúčených osôb“ dopĺňajú bodkočiarka a slová „v prípade, ak nastane obmedzenie nepretržitého diaľkového prístupu do registra vylúčených osôb z dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ, prevádzkovateľ hazardných hier nemá povinnosť podľa § 35 ods. 6 tretej vety.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa pozmeniť predmetné ustanovenie, a to najmä s ohľadom na oznamovanie skutočností uvedených v odseku 2 písm. c) blízkou osobou prevádzkovateľom hazardných hier. Je zrejmé, že povinnosť overovania, ako aj uchovávania dokladov preukazujúcich diagnostikovanú chorobu patologického hráča, je pre prevádzkovateľov neúnosná nielen z technického hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany osobitnej kategórie osobných údajov, ktorou zdravotná dokumentácia nepochybne je. Preto je nutné pozmeniť nastavený mechanizmus a teda oprávnenie, ktoré majú blízke osoby v podobe predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráča, adresovať výlučne priamo na správcu registra. Za účelom predchádzania možných problémov spojených s nepretržitým diaľkovým prístupom do registra vylúčených osôb je dôvodné upraviť zodpovednosť prevádzkovateľa v prípade ak nastane obmedzenie nepretržitého diaľkového prístupu do registra vylúčených osôb.