LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 61 (§ 35)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 61 (§ 35) odsek 6 znie:
„(6) Účasť na hazardných hrách je zakázaná fyzickým osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli zúčastňovať hazardných hier; prevádzkovateľ hazardnej hry je na tieto účely oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti. Fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“) sa zakazuje vstup do herne, zúčastňovať sa hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. f) a hazardných hier, ktorých prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry sa realizuje prostredníctvom internetovej siete. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa tretej vety register vylúčených osôb a doklad totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni prítomná počas celého prevádzkového času herne. Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu a hazardných hier, ktorých prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry sa realizuje prostredníctvom internetovej siete, využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa tretej vety register vylúčených osôb a údaje z dokladu totožnosti, kópiu ktorého mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.“. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa cizeluje okruh zákazov a povinností a to tak, aby tieto v praxi aj bolo možné úspešne a efektívne implementovať. V opačnom prípade (t.j. pri prijatí pôvodne navrhovaného znenia ods. 6) totiž hrozí, že dané ustanovenie bude v praxi absolútne nevykonateľné a nezrealizovateľné. K uvedeným navrhovaným úpravám uvádzame aj niekoľko ďalších odôvodnení:
a) osoby na tzv. blackliste nie je možné monitorovať tam, kde dochádza z povahy veci k fluktuácii osôb bez možnosti ich kontroly (pohostinstvá, reštauračné prevádzky, pobočky stávkových kancelárii a pod.); 
b) novela v znení navrhnutej ministerstvom nepredkladá žiadne technické ani legislatívne riešenie, ktoré by umožnilo nepretržitý monitoring týchto vylúčených osôb kdekoľvek a kedykoľvek. Súčasné technické a legislatívne možnosti umožňujú ich monitoring výlučne v uzavretom prostredí herní a v internetovom prostredí; c) pôvodne navrhovaná úprava je i značne nelogická nakoľko hazardné hry prevádzkované národnou lotériovú spoločnosťou by nespadali pod zákaz a jednoducho vylúčené osoby by mohli naďalej legálne hrať lotériové hry alebo sa zúčastniť hazardnej hry na internete prevádzkovanej napr. TIPOSOM a to bez akýchkoľvek obmedzení; d) prijatie predkladateľom navrhovaného znenia by malo za následok likvidáciu pobočkovej siete s predpokladaným dopadom na zamestnanosť na úrovni cca. 2.000 zrušených pracovných miest. Ďalšia významná výhrada sa vzťahuje na snahu o zavedenie overovania identity osoby dvomi dokladmi. Takéto overovanie nemá žiadny reálny praktický význam, v praxi by bolo prakticky nevykonateľné, nakoľko žiadny predpis nestanovuje disponovať iným dokladom totožnosti ako občianskym preukazom (v prípade občana SR).