LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, bod 98
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 98, (§ 54, ods. 7) navrhujeme doplniť na konci text: 
 
„Osoba, ktorej získanie majetkového  prospechu v súvislosti s porušením ustanovení spôsobilo škodu a takáto škoda jej bola priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím  a napriek súdnemu rozhodnutiu v jej prospech nie je úspešná vo vymáhaní dlžnej sumy  má nárok na úhradu tejto sumy, zo sumy, ktorá bola uhradená do štátneho rozpočtu podľa predchádzajúcej vety.“ 
 
Odôvodnenie:
Uloženie povinnosti uhradiť sumu nesmie byť na úkor osoby, ktorá mala škodu z majetkového prospechu.