LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, všeobecne .§ 10.
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť ďalšie body nasledovne:
 
Za bod 16 navrhujeme doplniť nový bod 17 a 18 /ostatné body sa prečísľujú/:
 
„17. V pôvodnom § 10 ods. 5, písm. d) sa vypúšťajú slová: „za podmienok podľa odseku 6“.
 
 
18. § 10 odsek 6 znie:
„(6) Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási  o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“.
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.“
Odôvodnenie:
 
Bod 17. Obmedzovanie kompetencií obce pri zákaze hazardu a jeho volených zástupcov sa ukázali ako nevhodné. Občania si svojich zástupcov volia najmä preto, aby ich zastupovali. Vhodným doplnením tohto inštitútu môže byť povinnosť vyhlásiť referendum, ak bude predložená petícia o tejto otázke.
 
Bod 18. Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke.