LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k: Čl. I bod 70 § 35a
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V novelizačnom bode 70 sa znenie § 35a dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Správca registra zabezpečí prístup k údajom z registra Slovenskej informačnej službe na účely plnenia jej úloh.“.

Odôvodnenie:
Slovenská informačná služba navrhuje doplniť navrhované znenie § 35a o oprávnenie na prístup do Registra vylúčených osôb aj pre Slovenskú informačnú službu. Podľa navrhovanej právnej úpravy má prístup do Registra vylúčených osôb správca systému a prevádzkovateľ hazardných hier. 
Prístup do Registra vylúčených osôb je pre Slovenskú informačnú službu potrebný z dôvodu plnenia úloh Slovenskej informačnej služby podľa § 75 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. na účely verifikácie údajov preverovaných v rámci vykonávania bezpečnostných previerok navrhovaných osôb vo svojej pôsobnosti a poskytovania informácií o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb zo svojich evidencií Národnému bezpečnostného úradu na jeho požiadanie.  
Okrem uvedeného sú údaje nachádzajúce sa v registri ďalším zdrojom na účely verifikácie údajov v rámci analyticko-informačnej činnosti, nakoľko Slovenská informačná služba získava a sústreďuje informácie o predmete spravodajského záujmu z rôznych zdrojov.