LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: K čl. V
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Z navrhovaného ustanovenia nie je zrejmé, na koho sa povinnosť neposkytnúť platobnú službu alebo nevykonať platobnú operáciu vzťahuje - či na poskytovateľa platobných služieb platiteľa, alebo poskytovateľa platobných služieb príjemcu. Rovnako nie je jasné, v ktorom okamihu má k neposkytnutiu platobnej služby alebo nevykonania platobnej operácie dôjsť. 
Je preto nevyhnutné jasne definovať, či sa neposkytnutím platobnej služby alebo nevykonaním platobnej operácie vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý sa nachádza na zozname zakázaných ponúk, myslí až samotné pripísanie platieb na takýto platobný účet, alebo nevykonanie inkasného príkazu z tohto zakázaného platobného účtu, alebo je to situácia, keď banka platiteľovi ani neumožní zadať platobný príkaz alebo súhlas s inkasom v prospech čísla platobného účtu, ktorý sa nachádza na zozname zakázaných ponúk a pod.  
Ďalej je potrebné presne uviesť, či sa má tento zákaz vykonania platobnej operácie vzťahovať na akékoľvek úhrady alebo inkasá vykonávané prostredníctvom akýchkoľvek platobných prostriedkov (elektronické prevodné príkazy, platobné karty, papierové prevodné príkazy) v prospech platobného účtu uvedeného v zozname zakázaných ponúk.
Nejasná je ďalej aplikácia návrhu v oblasti platobných kariet. Blokácia platieb prostredníctvom platobných kariet  by si na strane bánk vyžadovalo značné investície a náročný zásah do technických systémov, pričom takéto opatrenie považujeme za neúčinné, keďže aj v takomto prípade si môže klient otvoriť účet v zahraničí, a s tam vydanou platobnou kartou stávkovať ďalej.  Rovnako majú klienti možnosť využiť služieb tzv. elektronických peňaženiek a obdobných alternatívnych platobných nástrojov, ktoré sa už dnes na stávkovanie využívajú.
Nie je ďalej riešené, ako postupovať v prípade, ak banka je pre klienta poskytovateľom platobných služieb prijímania kariet a zároveň aj vedie účet klienta, ktorý sa ocitne v zozname zakázaných ponúk. V takomto prípade môže dôjsť k situácii, že banke sú poukázané peňažné prostriedky z kartovej spoločnosti, ktoré je následne povinná vyplatiť v prospech platobného účtu klienta, ktorý je však blokovaný.  Nie je jasné, ako by mala banka v takomto prípade postupovať, či by mala tieto peňažné prostriedky prostredníctvom kartovej spoločnosti vrátiť jednotlivým platiteľom.
Realizácia návrhu by si v každom prípade vyžadovala významný, finančne aj časovo náročný zásah do systémov bánk, bez záruky jej efektívnosti. Chceme upozorniť zákonodarcu, že ak by sa uvedená povinnosť vzťahovala napr. na poskytovateľa platobných služieb platiteľa, znamenalo by to povinnosť banky kontrolovať prakticky každú platbu ako odchádzajúcu platbu (úhradu) voči zoznamu. Kým by banky mali povinnosť implementovať tak náročné opatrenie, klient s ľahkosťou môže pri platbe použiť iný platobný nástroj, alebo si môže otvoriť účet v zahraničí. Vďaka SEPA pravidlám tak môže urobiť pohodlne, bez akýchkoľvek ťažkostí.
Preto, ak zákonodarca trvá na takto pre banky nevýhodnom ustanovení, ktoré zasiahne do jej procesov zúčtovania transakcií, je potrebné práva a povinnosti bánk presne ošetriť a podrobne vyšpecifikovať všetky kroky postupu.  
Ďalej považujeme za potrebné doplniť , že poskytovateľ platobných služieb  za škodu spôsobenú neposkytnutím platobných služieb alebo nevykonaním platobnej operácie vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk nezodpovedá.