LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: K čl. III bod 2, § 230 ods. 2
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhovaný odsek navrhujeme vypustiť, resp. vyňať z pôsobnosti tohto odseku činnosti vykonávané bankami v rámci ich bežnej činnosti z dôvodu, že napriek tomu, že si poskytovateľ platobnej služby splní svoju zákonnú povinnosť a neposkytne platobné služby alebo nevykoná platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk, môže aj naďalej poskytovať iné služby na základe iných zmlúv uzatvorených s týmto subjektom, ktorých poskytovanie nie je zákonom zakázané, čo by mohlo byť chápané ako vykonávanie činností pre takúto osobu na zmluvnom základe, ktoré má byť v zmysle tohto ustanovenia sankcionované trestom odňatia slobody až na dva roky. V prípade, že by sa uvedené ustanovenie vzťahovalo aj na banky, bolo by potrebné, aby bola v zákone bankám uložená povinnosť ukončiť akýkoľvek zmluvný vzťah s takýmto subjektom, na základe ktorého banka vykonáva činnosti pre takýto subjekt.