LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: k č. I, bod 25, § 15b ods. 3, písm. e) a f)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Považujeme za potrebné upresniť, či pokiaľ sa v zozname zakázaných ponúk objaví meno fyzickej osoby alebo názov/obchodné meno právnickej osoby, ktorá klientom banky, avšak nebude v tomto zozname uvedené číslo platobného účtu, má banka povinnosť neposkytnúť platobnú službu alebo nevykonať platobnú operáciu ku všetkým platobným účtom, ktorých majiteľom je tento klient.
Meno fyzickej osoby, názov/obchodné meno právnickej osoby nie sú dostatočným údajmi pre identifikáciu konkrétneho subjektu, pretože napr. dve rôzne fyzické osoby, prípadne aj právnické osoby môžu mať rovnaké mená, názvy, preto by bolo vhodné uviesť aj ďalší identifikačný údaj, napr. IČO, prípadne dátum narodenia fyzickej osoby, v prípade, ak nemá IČO.
Číslo platobného účtu by malo byť uvedené vo formáte IBAN, resp. ak ide o účet vedený v banke mimo EÚ, tak by malo byť uvedené číslo účtu, ako aj BIC SWIFT kód banky, ktorá vedie tento platobný účet, aby bola banka schopná blokovať platobnú službu alebo platobnú operáciu vo vzťahu k tomuto účtu.
Číslo platobného účtu je kľúčovým a jednoznačným údajom, na základe ktorého sú banky schopné neposkytnúť platobnú službu alebo nevykonať platobnú operáciu vo vzťahu k tomuto účtu, názov tohto účtu nie je dostatočným údajom na jednoznačnú identifikáciu čísla platobného účtu.
Pri pojme „platobný účet“  navrhujeme doplniť odkaz na definíciu platobného účtu uvedenú v §  2 ods. 9  zákona  č. 492/2009 Z.z. o platobných službách, aby bolo zrejmé, na aké typy účtov sa vzťahujú tieto povinnosti poskytovateľa platobných služieb.
Pokiaľ banka zistí, že platobný účet, uvedený v zozname zakázaných ponúk, nie je skutočným platobných účtom, ale je napríklad účtom vkladovým (termínovaným),  nie je zrejmé, či bude povinná zablokovať všetky platobné služby poskytované k tomuto účtu, napr. neumožniť pripísanie platby v prospech tohto účtu alebo odpísanie platby z tohto účtu, alebo napr. zablokovať služby elektronického bankovníctva poskytované k tomuto vkladovému účtu. Je potrebné upresniť, či bude právne záväzná informácia o čísle platobného účtu, uvedená v zozname, napriek tomu, že v skutočnosti  účet uvedený na zozname nie je platobným účtom. Ak je úmyslom zákonodarcu znemožniť subjektu, prevádzkujúcemu alebo propagujúcemu zakázanú ponuku používanie akéhokoľvek účtu, v prospech ktorého môžu byť pripisované hotovostné alebo bezhotovostné platby hazardných hráčov, čo môže byť skutočne aj vkladový účet, prípadne iný účet, ktorý nie je považovaný za platobný účet, potom by sme navrhovali neuvádzať v tomto písm. f) pojem „platobný účet“ ale definovať tento účet všeobecnejšie.
Za správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v zozname zakázaných ponúk by mal zodpovedať orgán dozoru. Pokiaľ údaje nie sú úplné, správne, pravdivé a presné, resp. pokiaľ na základe nich nie je možné identifikovať používateľa platobných služieb, ktorý je dozorovaným subjektom alebo nie je možné identifikovať účet, ku ktorému nemá byť poskytnutá platobná služba alebo nemá byť vykonaná platobná operácia, poskytovateľ platobných služieb by nemal byť povinný túto platobnú službu neposkytnúť alebo nevykonať platobnú operáciu.
Pokiaľ by poskytovateľ platobných služieb na základe informácií zverejnených v zozname neposkytol platobnú službu alebo nevykonal platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu subjektu, ktorý by nebol subjektom, ktorý propaguje alebo prevádzkuje zakázanú ponuku, poskytovateľ platobných služieb by nemal zodpovedať za škodu spôsobenú tomuto subjektu neposkytnutím platobnej služby alebo nevykonaním platobnej operácie.