LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 31 (§ 20 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I sa bod 31 (§ 20 ods. 1) vypúšťa.
Odôvodnenie:
Zavedenie povinnosti obligatórne vytvoriť dozornú radu v prípade ak spoločnosť s ručením obmedzeným žiada o udelenie individuálnej licencie predstavuje nedôvodné zvýšenie administratívnej záťaže. Oblasť hazardných hier predstavuje dostatočne regulovanú oblasť práva, pričom samotný Obchodný zákonník definuje povinnosť spoločnosti s ručením obmedzeným zriadiť dozornú radu len fakultatívne. Navyše úprava zavedením dozornej rady nijako nestanovuje, čo by malo byť predmetom jej kompetencií. Dozorná rada v zmysle svojich kompetencií preskúmava hospodárenie spoločnosti, nevidíme vecný súvis so samotnou reguláciou hazardných hier.