LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 25 (§ 15b)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 25 (§ 15b) sa v odseku 3 písmene c) za slová „webového sídla“ dopĺňajú slová „a adresy webových stránok“, a dopĺňajú sa odseky 8, 9 a 10, ktoré znejú:

(8) Poskytovatelia platobnej služby podľa osobitného predpisu10d) nesmú poskytnúť platobné služby alebo vykonať platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk. Povinnosti podľa predchádzajúcej vety sú poskytovatelia platobnej služby povinní dodržiavať najneskôr do troch dní odo dňa zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk.

(9) Podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby podľa osobitného predpisu10e) sú povinné blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk. Podniky sú povinné blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke podľa prvej vety do troch dní odo dňa zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú blokovaním prístupu účastníka k zakázanej ponuke.

(10) Orgán dozoru je povinný prešetriť skutočnosti obsiahnuté v podnetoch tretích strán týkajúcich sa doplnenia zoznamu zakázaných ponúk.“.
Odôvodnenie:
Navrhovaným znením dochádza k spresneniu obsahu zoznamu zakázaných ponúk, aby bolo nepochybné, že v prípade nelegálneho prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom viacerých webových stránok sa do zoznamu zapíšu všetky tieto stránky. 
Stanovenie blokačných povinností poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby priamo do tohto zákona. Bez explicitného zakotvenia predmetných povinností do tohto zákona by navrhované prechodné ustanovenia v § 58m ods. 18 a 19 boli neaplikovateľné. Zároveň uvedené súvisí s navrhovaným rozšírením administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby za porušenie blokačných povinností priamo v tomto zákone. 
Navrhuje sa stanovenie explicitnej povinnosti orgánu dozoru preveriť podnety tretích strán týkajúce sa doplnenia zoznamu zakázaných ponúk.