LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 24 (§ 15)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 24 (§ 15) sa v odseku 3 za prvú vetu dopĺňa veta, ktorá znie: „O začatí dozoru na mieste spíše osoba poverená výkonom dozoru na mieste ihneď po preukázaní sa služobným preukazom zápisnicu obsahujúcu najmä deň a čas začatia dozoru na mieste ako aj údaje podľa § 15 ods. 9 písm. a), b), g). Osoba poverená výkonom dozoru na mieste jedno vyhotovenie zápisnice doručí dozorovanému subjektu.“, v odseku 4 písmeno b) sa slovo „určenej“ nahrádza slovom „primeranej“, v odseku 5 písmeno c) sa slová „tri pracovné dni“ nahrádzajú slovami „15 dní“, za slová „uvedeným v správe, bezodkladne,“ sa dopĺňajú slová „najneskôr však v lehote 15 pracovných dní,“ a v odseku 5 písmena d) sa za slovo „subjektu“ dopĺňa slovo „primeranú“, slovo „lehoty“ sa nahrádza slovom „lehotu“ a za slovo „lehotu“ sa dopĺňajú slová „najmenej však 15 pracovných dní,“.
Odôvodnenie: 
Za účelom  presnejšieho vymedzenia okamihu začatia dozoru na mieste, ako aj za účelom ľahšieho preukazovania okamihu začatia dozoru na mieste, sa navrhuje uložiť orgánu dozoru povinnosť ihneď po preukázaní sa služobným preukazom vypracovať zápisnicu obsahujúcu deň a čas začatia dozoru na mieste, ako aj ďalšie obsahové náležitosti vymedzené týmto zákonom. S cieľom eliminovať negatívne dopady vyplývajúce z neurčitého, resp. časovo prísneho vymedzenia niektorých lehôt, sa navrhuje spresnenie resp. predĺženie lehôt.