LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 19 (§ 12)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 19 (§ 12) písmeno h) znie:
„h) poskytovatelia platobných služieb podľa osobitného predpisu 10d),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10d) znie:
„10d) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
Odôvodnenie:
Navrhuje sa vypustenie tohto ustanovenia nakoľko obsahové povinnosti tohto ustanovenia sú upravené iným právnym predpisom. Predmetné ustanovenie by predstavovalo enormnú administratívnu zaťaž nielen pre pracovníkov orgánu dozoru, ale aj pre organizátorov športových a propagačných súťaží. Zároveň predmetná oblasť regulácie vecne nesúvisí s obsahovým vymedzením zákona o hazardných hrách. Zároveň sa navrhuje rozšírenie dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby v rozsahu plnenia povinností (napr. blokačné povinnosti) podľa tohto zákona.