LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 2 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x) ekonomickou skupinou skupina osôb, ktoré sú navzájom vo vzťahu kontroly24) alebo ktoré sú kontrolované jednou osobou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Odôvodnenie:
V súvislosti s návrhom zaviesť mechanizmus spätného zdanenia nelegálnych prevádzkovateľov hazardných hier na území SR je nutné zadefinovať pojem ekonomická skupina, keďže väčšina nelegálnych prevádzkovateľov má sídla v zahraničí a podľa tohto zákona možno licenciu vydať alebo udeliť len právnickej osobe so sídlom v SR, t.j. spätné zdanenie sa bude počítať nielen z nelegálnej činnosti žiadateľa, ale všetkých osôb priamo alebo nepriamo „prepojených“ so žiadateľom, a na tieto účely je nutné v čom najširšom rozsahu zadefinovať predmetný pojem, aby pokrýval najrôznejšie možnosti prepojenia osôb v jednej skupine (materská, dcérska, sesterská spoločnosť a pod.). Prepojenie osôb sa bude skúmať cez inštitút priamej a nepriamej kontroly používaný v práve hospodárskej súťaže (zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže).