LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 98, § 54 ods. 4
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K 98. bodu návrhu zákona 
Podľa navrhovaného znenia § 54 ods. 4 návrhu zákona by malo byť možné vykonať pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry formou záznamu, pričom škody tým spôsobené by mal znášať dozorovaný subjekt. Takúto úpravu považujeme z právneho hľadiska za nedostatočnú (keďže sa zasahuje do práv prevádzkovateľa hazardnej hry, malo by mať pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry povahu rozhodnutia a nie len záznamu), ako aj za rozpornú s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v časti vylúčenia možnosti domáhať sa náhrady škody (a to aj v tom prípade, ak by pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané v rozpore so zákonom, čo považujeme za rozporné najmä s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).      
V nadväznosti na uvedené navrhujeme, aby pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané formou rozhodnutia (ktoré môže mať aj formu bezprostredného zásahu) a aby nebola eliminovaná náhrada škody, ak pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané na základe nezákonného rozhodnutia alebo nezákonného/nesprávneho postupu príslušného orgánu verejnej správy. Navrhujeme preto takéto znenie § 54 ods. 4 návrhu zákona: 
„(4) Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry oznámiť ústne a uviesť ho do záznamu, ktorý vyhotoví orgán dozoru; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry.“.