LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 98, § 54 ods. 3 písm. d) a e)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V 98. bode návrhu zákona v § 54 ods. 3 navrhujeme písmená d) a e) uviesť v tomto znení: 
„d) nedodržanie povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier, alebo
e) nedodržanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier alebo propagovanie hazardných hier.“.
Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia § 54 ods. 1 návrhu zákona, možno sankciu uložiť aj za porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako je zákon (o hazardných hrách). Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby sa možnosť pozastavenia prevádzkovania hazardnej hry vzťahovala aj na porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasne v písmene d) bola vykonaná gramatická úprava.