LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 61, § 35 ods. 6
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V 61. bode návrhu zákona navrhujeme v § 35 odsek 6 uviesť v tomto znení:  
„(6) Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“); fyzickým osobám uvedeným vo vete pred bodkočiarkou je taktiež zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať účinné opatrenia, aby sa fyzické osoby uvedené v prvej vete nemohli zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), g) až i) a § 4 ods. 3 písm. d), nesmie umožniť účasť na hazardnej hre fyzickým osobám podľa prvej vety. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa prvej vety register vylúčených osôb a údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópiu ktorých mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni a iných prevádzkach využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa prvej vety register vylúčených osôb a doklad totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni prítomná počas celého prevádzkového času herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru majú právo na uvedené účely požadovať predloženie preukazu totožnosti.“.
Odôvodnenie: Precizovanie znenia novo navrhovaného § 35 ods. 6 zákona v záujme eliminovania možného špekulatívneho výkladu ohľadom rozsahu zákazu a povinností prevádzkovateľa hazardnej hry.