LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: § 12 zákona č. 171.2005 Z. z.
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 12 zákona navrhujeme doplniť písmenom i), ktoré znie:
„i) iné osoby, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom uvedeným v písmenách a) až h).“.
Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia § 11 orgán dozoru vykonáva dozor nad dozorovanými subjektmi. Súčasne návrh zákona upravuje aj znenie § 12 zákona, ktoré dopĺňa o ďalšie subjekty, ktoré sa považujú za dozorované subjekty. Následne novo navrhované znenie § 13 upravuje, že orgán dozoru vykonáva dozor nielen nad dozorovanými subjektmi, ale aj nad „inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom“, avšak dané subjekty (resp. ich definícia) sú uvedené prvýkrát až v § 13 návrhu zákona, pričom nie sú uvedené ani v § 11 návrhu zákona, ktorý definuje pôsobnosť orgánu dozoru a nie sú uvedené ani v § 12 návrhu zákona, ktorý upravuje dozorované subjekty. Navrhovanú úpravu považujeme za vnútorne rozpornú, a preto pre odstránenie možných výkladových a aplikačných problémov, ako aj v záujme presného vymedzenia pôsobnosti orgánu dozoru (v nadväznosti na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky) navrhujeme, aby „iné osoby, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom“ boli zaradené medzi dozorované subjekty podľa § 12 návrhu zákona, čím sa rozšíri pôsobnosť orgánu dozoru aj na tieto subjekty. V prípade, ak bude prijatá navrhovaná zmena, je potrebné vykonať legislatívnu úpravu v súvisiacich ustanoveniach návrhu zákona, a to tak, že budú vypustené slová „iné osoby, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom“ v príslušnom gramatickom tvare (napríklad z § 13 ods. 1, 6, 7 a 9 návrhu zákona).