LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 18, § 11 ods. 2 písm. g) a h)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K 18. bodu návrhu zákona   V § 11 ods. 2 písm. g) a h) navrhujeme slovo „udelených“ nahradiť slovom „uložených“.
Odôvodnenie: Zosúladenie terminológie s terminológiou používanou v účinnom znení zákona. 
Súčasne dávame na zváženie, či je použitie pojmu „prevádzkovateľ hazardnej hry“ v § 11 ods. 2 písm. g) a h) návrhu zákona dostatočné vo vzťahu k vymedzeniu toho, ktorý orgán sa považuje za odvolací orgán. Sme toho názoru, že takéto vymedzenie je úzke, pretože určuje odvolací orgán len vo vzťahu k tým správnym konaniam, ktoré sú explicitne uvedené v daných ustanoveniach, a to len za predpokladu, že účastníkom konania bude prevádzkovateľ hazardnej hry. Orgán dozoru však môže uložiť sankciu aj inému subjektu ako prevádzkovateľovi hazardnej hry (podľa § 54 ods. 1 návrhu zákona – 98. bod návrhu zákona – orgán dozoru uloží sankciu dozorovanému subjektu, ktorým sú aj iné subjekty ako prevádzkovateľ hazardnej hry), avšak návrh zákona už explicitne neupravuje odvolací orgán proti rozhodnutiu vydanému inému účastníkovi správneho konania ako je prevádzkovateľ hazardnej hry.