LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 6, § 2 písm. u)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V 6. bode návrhu zákona navrhujeme v § 2 písm. u) za slová „bez licencie“ doplniť slová „udelenej alebo vydanej“. 
Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného znenia so znením zákona, ktorý vo vzťahu k licenciám používa pojem udelená alebo vydaná. 
Súčasne dávame na zváženie, či je dostatočné v rámci novej definície zakázanej ponuky, aby táto bola obmedzená len na propagovanie hazardnej hry a prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, pretože najmä propagácia hazardnej hry bez licencie udelenej alebo vydanej podľa zákona môže byť vykonávaná aj iným spôsobom ako len prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Rozšírenie definície aj na iné spôsoby prevádzkovania alebo propagovania hazardnej hry by bolo možné vykonať napríklad aj vložením čiarky a slov „a to najmä“ za slová „podľa tohto zákona“.